VEDNO ZANIMIVO IN PRIJETNO

Varstvo in zasebnost podatkov

Varovanje zasebnosti in obravnava osebnih podatkov

1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala podjetje Virtuo d.o.o., Prušnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je dosegljivo na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

2. Politika varstva osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje, Krekov trg 3, SI - 3000 Celje (v nadaljevanju javni zavod).

Namen zbiranja osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov javni zavod obdeluje za izpolnjevanje svojih nalog, kot jih določa Zakon o zavodih in statut javnega zavoda, za izpolnjevanje in izvajanje pogodbenega razmerja, za opravljanje nalog v javnem interesu, oziroma osebne podatke obdeluje na podlagi soglasja posameznika.

Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, kot javna služba na področju kulture opravlja naslednje naloge:
 • organizira, ustvarja in izvaja kulturne in umetniške prireditve, zlasti na področjih likovne in glasbene umetnosti;
 • uveljavlja likovne in glasbene dosežke slovenskih avtorjev doma in v tujini ter seznanja domačo javnost z umetniškimi dosežki drugih narodov;
 • usklajuje programe kulturnih ustanov in organizacij, ki delujejo na območju ustanovitelja;
 • organizira prireditve po planu ustanovitelja;
 • pripravlja in izvaja prireditvene in promocijske programe na področju kulture, organizira koncerte, festivale in druge multimedijske prireditve;
 • izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov za vse generacijske stopnje;
 • sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na področju likovnih, glasbenih in drugih kulturno-umetniških programov;
 • organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
 • v prostorih Galerije sodobne umetnosti in Likovnega salona izvaja osrednjo galerijsko dejavnost za celotno celjsko regijo;
 • ustvarja pogoje za dostopnost del stalne likovne zbirke in jo dopolnjuje z deli, pomembnimi za obravnavo polpreteklih in sodobnih razvojnih dogodkov na Celjskem;
 • sistematično zbira gradivo, hrani, dokumentira in proučuje polpreteklo in sodobno likovno ter glasbeno kulturo celjske regije;
 • izdaja strokovno publicistiko;
 • hrani, zbira in predstavlja gradiva s področja dela zavoda;
 • sodeluje s kulturnimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami s področja dela zavoda;
 • vzdržuje strokovno knjižnico s področja dela zavoda. Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, v okviru turističnega območja ustanovitelja opravlja v javnem interesu naslednje naloge:
 • opravlja informacijsko turistično dejavnost tako, da: informira turiste, zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavlja njihovo mnenje o kakovosti turistične ponudbe, sprejema in posreduje predloge in pritožbe obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, ureja in vzdržuje turistično signalizacijo; spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;
 • načrtuje, oblikuje in trži celovito turistično ponudbo na ravni zaokroženega turističnega območja;
 • skrbi za razvoj turistične infrastrukture; - skrbi za razvoj javnih površin, namenjenih turistom;
 • organizira in izvaja prireditve ter promocijske programe na področju spodbujanja razvoja turizma;
 • ozavešča in spodbuja prebivalce na območju ustanovitelja za pozitiven odnos do turistov in turizma;
 • informira obiskovalce Turistično informacijskega centra;
 • organizira in izvaja nastope na sejmih, borzah ter drugih predstavitvah turizma in z njimi povezanimi dejavnostmi;
 • pripravlja strokovne podlage za strategijo razvoja turističnega območja;
 • zbira, analizira in posreduje podatke o turističnem prometu; - usklajuje programe prireditev na Starem gradu;
 • analizira učinke promocijskih aktivnosti; - povezuje aktivnosti turističnih društev;
 • izdaja promocijsko informativne materiale;
 • izvaja druge storitve, ki jih nudi turistom.
 • organizira in izvaja različne zvrsti prireditev in promocijskih dogodkov;
 • pripravlja predavanja, strokovne in znanstvene razgovore, srečanja, seminarje, kongrese, sejme in podobno;
 • izdeluje ekspertize in daje nasvete, pojasnila in drugo strokovno pomoč fizičnim in pravnim osebam s področij likovne in glasbene umetnosti;
 • organizira priložnostne muzejske razstave;
 • izdaja znanstveno-raziskovalne publikacije s področij likovne in glasbene umetnosti;
 • kataloge in druga pisana in tiskana besedila, nosilce zvoka, spominke ter druge izdelke, ki izhajajo iz dejavnosti in poslanstva zavoda;
 • opravlja dejavnost prodajnih galerij;
 • oddaja prostore in opremo za kulturne, kulturno-vzgojne, promocijske in podobne namene;
 • opravlja storitve s področja svoje dejavnosti za potrebe fizičnih in pravnih oseb;
 • opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost za potrebe obiskovalcev in zaposlenih;
 • sodeluje in se povezuje s sorodnimi kulturnimi in turističnimi organizacijami doma in v tujini;
 • nudi interesentom pogodbene storitve v okviru svoje dejavnosti;
 • opravlja druge storitve, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost zavoda.

Zavod za izpolnjevanje svojih nalog in z namenom zagotavljanja transparentnosti delovanja lahko organizira različne javne dogodke, ki se zvočno ali slikovno snemajo, posnetki teh dogodkov pa se javno objavljajo na spletnih portalih s katerimi upravlja zavod.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Javni zavod obdeluje osebne podatke v primeru:
 • če je bilo podano soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov,
 • če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
 • če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za javni zavod,
 • če je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene javnemu zavodu.
Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo in vir pridobivanja osebnih podatkov
Javni zavod lahko pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
 • enotno matično številko;
 • osebno ime;
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • datum in kraj rojstva;
 • zaposlitev,
 • naslov elektronske pošte,
 • telefonska številka.
Javni zavod lahko pridobi osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Javni zavod lahko osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon.

Kategorije posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo
Javni zavod obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so udeleženi v postopkih in nalogah, ki jih izvaja zavod, med katere se šteje predvsem:
 • zaposlene osebe v javnemu zavodu,
 • pogodbene sodelavce javnega zavoda,
 • posameznike, ki imajo z javnim zavodom sklenjeno pogodbo,
 • obiskovalce in uporabnike storitev javnega zavoda,
 • druge posameznike, ki pridejo v stik z javnim zavodom, kjer se izvede obdelava osebnih podatkov.
Podrobneje so kategorije posameznikov za posamezno zbirko osebnih podatkov opredeljene v evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov, ki je dostopna na spletni strani javnega zavoda.

Uporabniki osebnih podatkov
Javni zavod bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom:
 • pooblaščeni zaposleni javnega zavoda,
 • pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pooblaščenem pogodbenem obdelovalcu javnega zavoda,
 • osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov,
 • osebam, katerim je posameznik .na katerega se nanašajo osebni podatki podelil pooblastilo za dostop.
Shranjevanje osebnih podatkov
Javni zavod ustrezno hrani in varuje osebne podatke tako v fizični kot v elektronski obliki. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja. Podatki se hranijo tako dolgo kot jih opredeljujejo predpisi, ki določajo roke hrambe za posamezno vrsto gradiva skladno s pisnimi strokovnimi navodili za odbiranje arhivskega iz dokumentarnega gradiva na podlagi Zakona o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva in arhivih. Po izpolnitvi namena obdelave oziroma poteka z zakonom predpisanega roka hrambe, se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, javni zavod hrani do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahko na uradni naslov javnega zavoda kadarkoli poda pisno zahtevo za preklic soglasja in obdelave osebnih podatkov.

Varovanje zasebnosti
Javni zavod skrbi za varovanje zasebnosti z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov. Prav tako pa javni zavod zagotavlja vso potrebno tehnološko ter organizacijsko podporo za zaščito in varovanje osebnih podatkov pred izgubo, spremembami, krajo in dostopom nepooblaščenih tretjih oseb:
 • sprejeti so interni akti o varnosti osebnih podatkov,
 • sprejeti so interni akti o varovanju informacij,
 • vodenje zbirk osebnih podatkov,
 • vzpostavljeni so postopki za uveljavljanje pravic posameznikov,
 • vzpostavljeni so ustrezni postopki in ustrezno ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev varstva osebnih podatkov,
 • zagotovljena je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov,
 • s pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov so sklenjene ustrezne pogodbe
 • uporabljeni so ukrepi za fizično in komunikacijsko varnost podatkov.
Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam
Vsi osebni podatki, ki jih obdeluje javni zavod se hranijo na informacijskih sistemih, ki so postavljeni na teritoriju Republike Slovenije in Evropske unije ter se ne posredujejo tretjim državam izven EU.

Obstoj avtomatskega odločanja
Javni zavod kot odgovorna organizacija ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Pravice uporabnika
Posameznik lahko od upravljalca osebnih podatkov kadarkoli zahteva:
 • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  • namene obdelave;
  • vrste zadevnih osebnih podatkov;
  • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • razloge za obdelavo kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;
 • eno kopijo osebnih podatkov v elektronski obliki (brezplačno);
 • v primeru, da posameznik zahteva dodatne kopije, lahko upravljalec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  • upravljalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • popravek netočnih oziroma nepravilnih osebnih podatkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov na podlagi izpolnjenih pogojev 17. člena splošne uredbe še bolj natančno, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava osebnih podatkov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral;
 • preklic uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva skladno z 22. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Posameznik ima pravico, da zoper upravljalca vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Vlogo za uveljavljanje pravic lahko posameznik posreduje na naslov javnega zavoda. Dodatne informacije lahko posameznik pridobi tudi pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov dpo@virtuo.si.

Osebe, mlajše od 15 let
Osebe, mlajše od 15 let, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne strani ali v katerem koli drugem razmerju z javnim zavodom le z izrecnim dovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v javnem zavodu je Virtuo d.o.o.; e-naslov: dpo@virtuo.si.
Evidenca dejavnosti obdelav Javni zavod vodi evidenco dejavnosti obdelav v elektronski obliki, ki je dostopna na naslednjem spletnem naslovu:
 • https://edop.eu/jz/celeia
Končne določbe
Javni zavod si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve te politike varstva osebnih podatkov. Posamezniki, katerih osebne podatke obdeluje javni zavod in uporabniki spletne strani javnega zavoda bodo o vseh spremembah te politike varstva osebnih podatkov obveščeni na spletni strani javnega zavoda.
© Zavod Celeia Celje | Piškotki | Splošni pogoji