VEDNO ZANIMIVO IN PRIJETNO

Splošni pogoji

SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh naših aranžmajev in so dostopni na spletni strani www.travelcelje.com. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje turistične agencije Zavod Celeia, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo turističnih aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem program glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.
Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve v Zavod Celeia Celje in se nanj nanašajo splošni pogoji poslovanja.

VSEBINA ARANŽMAJA
Organizator vašega potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi/prijavnici navedena kot organizator in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v celoti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.). Za potnika in Zavod Celeia, veljajo splošni pogoji poslovanja Zavoda Celeia. V primeru, da je po programu predvidena možnost fakultativnih izletov, ki se plačajo na kraju samem, nastopa Zavod Celeia v tem kot organizator ali posrednik. Vstopnine in druga doplačila, ki jih je potrebno plačati na kraju samem, niso vključena  v ceno aranžmaja, razen če je to v pogodbi oz. ponudbi izrecno navedeno.

PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za izlet ali potovanje, v nadaljevanju na turistični aranžma, ki ga organizira Zavod Celeia, v katerikoli poslovalnici Zavoda Celeia, pooblaščeni agenciji, preko spletnih strani, telefonsko ali po elektronski pošti. Ob prijavi Zavod Celeia kot organizator potovanja in potnik skleneta pogodbo; Prijavnico – Pogodbo / Potrdilo o potovanju / Račun, v nadaljevanju prijavnico, ki vsebuje podatke o turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program turističnega aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva turistični aranžma, ter plačati akontacijo. Podatki, ki jih predloži potnik, morajo biti resnični in ažurni.
 
Zavod Celeia za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 € na prijavnico.
 
Ko se potnik za izlet / potovanje prijavlja po elektronski pošti, po telefonu ali preko spletnih strani velja njegova prijava za potrjeno, ko prejme v izpolnitev in podpis prijavnico in vplača akontacijo. Šteje se, da je potnik sprejel določila Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, ki so objavljeni na spletnih straneh www.travelcelje.com. Potnik je dolžan v teh primerih plačati naročeno storitev ob prijavi, oziroma v skladu z dogovorom. V primeru, če potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je sam odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
 
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Zavoda Celeia.
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem) potovanja ne bo udeležil, lahko pooblasti Zavod Celeia, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja. Zavarovanje je mogoče skleniti v roku 24 ur po prijavi za potovanje in ne  kasneje. Zavarovanje velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznih dokumentov. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice.

PLAČILO
Potnik, ki se prijavi na aranžma, mora ob prijavi plačati znesek akontacije, ki je določen po programu in ni enak pri vseh programih. Znaša od 0% do 40%. V kolikor je z gostom dogovorjeno, da potnik ob prijavi oz. ob potrditvi programa ne plača akontacije, je dolžan izlet potrditi pisno ali po elektronski pošti. Preostali del plača najkasneje 8 dni pred začetkom koriščenja turističnega aranžmaja.
V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve Zavodu Celeia, v primeru vračila plačila Zavodu Celeia v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, seveda če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

STORITVE VŠTETE V CENO
V ceni aranžmaja so vštete storitve, navedene v aranžmaju v rubriki »cena vključuje«. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v rubriki »cena vključuje« (enoposteljna soba, posebna prehrana,...), zato jih potnik plača posebej. Potnik izrazi željo po dodatnih oz. posebnih storitvah ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja. Dodatne storitve, kot so na primer fakultativni izleti, dodatni možni ogledi znamenitosti z vstopninami in podobno, potnik doplača vodniku v kraju, kjer je storitev opravljena v ustrezni valuti.
 
CENE
Cena turističnega aranžmaja je določena v programu in velja od dneva objave programa. Zavod Celeia lahko v programu določi dve ceni turističnega aranžmaja, ki sta odvisni od števila prijavljenih potnikov. Potnik se prijavi po nižji ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med nižjo in višjo ceno, če bi se za potovanje prijavilo manjše število potnikov. O spremenjenih pogojih Zavod Celeia potnike obvesti 10 dni pred odhodom. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, če nastopi pogoj za zvišanje cene.
 
Cene v evrih so fiksne. Del cene, ki je naveden v tuji valuti, se obračuna po prodajnem tečaju na dan plačila. Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe objavljenih oz. v pogodbi dogovorjenih cen, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov oz. dobaviteljev, ki vplivajo na ceno potovanja. Cena turističnega  aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene aranžmaja do 10%. Če pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo brez plačila škode, ki bi pri tem nastala.
 
ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Zavod Celeia Celje si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odpove ali spremeni izlet/aranžma. Zavod Celeia Celje si pridržuje pravico do odpovedi izleta/aranžmaja najkasneje 3 (tri) dni pred predvidenim pričetkom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno, število potnikov za izvedbo programa.

V primerih, ko Zavod Celeia Celje izrecno pisno jamči izvedbo izleta/aranžmaja, ne more odpovedati izleta/aranžmaja.

Zavod Celeia Celje si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Zavod Celeia Celje pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenila pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.

Zavod Celeia Celje si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa pričetka izleta/aranžmaja zaradi izrednih okoliščin (npr. nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organizirano potovanje, naravne nesreče,…), ki jih ni mogla pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti. O spremembi programa bo Zavod Celeia Celje  kupca obvestil takoj, ko bodo nastopile izredne okoliščine in navedla razloge za spremembo. Stroške, nastale s spremembo programa, krije Zavod Celeia Celje.

Zavod Celeia Celje ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko kupcu zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Zavod Celeia Celje odpove program, ima kupec pravico do povračila vplačane cene aranžmaja. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Zavod Celeia Celje kupca nemudoma obvesti.

V primeru, da zaradi izrednih okoliščin, ki jih Zavod Celeia Celje ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, stanje v kraju samem pa ne dopušča namestitve kupca v naročenem objektu, lahko Zavod Celeia Celje namesti kupca v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Zavod Celeia Celje ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v namestitvenem ali gostinskem objektu oziroma na prevoznem sredstvu.
 
Pomanjkanje snega, prenizke ali previsoke temperature niso razlogi, ki bi šteli za višjo silo, zato Zavod Celeia Celje ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s Splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.
 
Kupec ima pravico, da pisno odpove potovanje preko elektronske pošte, spleta ali v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima Zavod Celeia Celje pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je kupec podal odpoved, in sicer:
·                    od 14 dni do 8 dni pred prihodom 50 % cene
·                    od 7 dni do 2 dni pred prihodom 80 % cene
·                    1 dan do dan odhoda in po odhodu 100% cene. 

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Zavod Celeia Celje ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Zavodu Celeia Celje narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Ob ustni odpovedi programa mora kupec podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal. Med programom lahko kupec prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi. V primeru, da kupec na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov, razen če je odstopil zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti. V kolikor kupec med izletom/aranžmajem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Zavodom Celeia Celje, se šteje, da je kupec odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je kupec odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE
Vsak kupec ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve. Kupec mora v najkrajšem možnem času ponudniku storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem. Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko kupec zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu. Kupec je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh (2) mesecev po končanem programu. V primeru, da kupec zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Zavod Celeia Celje le-te vsebinsko ne obravnava.
 
Brez pisne reklamacije Zavod Celeia Celje ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak kupec sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Zavod Celeia Celje reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Kupec naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo gostinca, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega kupec svoj zahtevek uveljavlja. 

Zavod Celeia Celje je dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v osmih 8 dneh po njenem prejemu. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek kupca, se kupec odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Zavod Celeia Celje ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za namestitve in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ni grajal.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebitne nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev, nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI TER POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavi na turistični aranžma, mora imeti veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list). Za potovanje v države članice Evropske unije potnik potrebuje veljavno osebno izkaznico ali potni list, za potovanje v države izven Evropske unije pa veljaven potni list. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potnik dolžan ob prijavi navesti potrebne podatke o vseh udeležencih, ki jih prijavlja. Če potnik te obveznosti ne izpolni, Zavod Celeia to razume tako, kot da potnik vizum in z njim povezane dokumente ureja sam.
 
Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačno sporočeni podatki povzročijo kakršno koli zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja potnik sam. Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise ter predpise o veljavnosti osebnih dokumentov.
 
IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove, pri urejanju formalnosti v zvezi s tem pa se za nasvete in pomoč lahko obrne na vodnika. Zavod Celeia za izgubo dokumentov ne odgovarja.
 
KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV
Kategorizacije namestitvenih objektov (št. zvezdic oz. kategorija objekta) navedene v programih Zavoda Celeia,  so lokalne oz. nacionalne kategorije in ne kategorije Zavoda Celeia, zato Zavod Celeia za njih ne odgovarja.
 
POTOVANJE Z OTROKI
Pogoji in višina popusta so določeni v posameznem programu. V kolikor v programu niso predvideni popusti to pomeni, da aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tujo državo, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu se šteje, da otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.
 
UPORABA PODATKOV
Zavod Celeia vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na turistični aranžma.
© Zavod Celeia Celje | Piškotki | Splošni pogoji